Prowadzenie kadr


Rzetelna wiedza prawnicza poparta wieloletnią praktyką nabytą w Państwowej Inspekcji Pracy pozwala nam na poprowadzenie dla Państwa spraw kadrowych, obejmujących usługi związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej w następującym zakresie: 

       prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, 

       przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem kierowców (np. informacji o dodatkowym zatrudnieniu lub o przepisach dotyczących czasu pracy),

       opracowywanie  umów o pracę, zlecenia, o dzieło i innych umów cywilnoprawnych, 

       sporządzanie informacji o warunkach zatrudnienia,

       przygotowywanie aneksów do umów o pracę oraz wypowiedzeń zmieniających,

       sporządzanie  umów o odpowiedzialności materialnej pracowników,

       przygotowywanie umów o zakazie konkurencji,

       opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, funduszu świadczeń socjalnych oraz stosowania zasad telepracy,

       przygotowywanie propozycji protokołów dodatkowych do układów zbiorowych pracy,

       sporządzanie procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, 

       opracowywanie obwieszczeń o czasie pracy,

       sporządzanie harmonogramów czasu pracy,

       prowadzenie ewidencji czasu pracy,

       naliczanie wymiaru przysługującego urlopu wypoczynkowego, 

       przygotowywanie wypowiedzeń, porozumień stron oraz rozwiązań bez wypowiedzenia, 

       sporządzanie świadectw pracy.


Nasza wiedza i doświadczenie są najlepszą gwarancją wysokiego standardu świadczonych usług.  
Pogotowie Kadrowe Lankamer–Prasołek Sp. J.   ul. Diamentowa 12  81-198 Pierwoszyno  NIP 1182022739  KRS 0000349870  REGON 142284415